Medicals ApS er ansvarlig for vaccinationer foretaget på landets apoteker - herunder sæsonen 2023/2024.

GDPR

Privatlivspolitik

Behandling f oplysninger

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Medicals som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Medicals  behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Medicals indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.  

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Voresundersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

     – Onlinebooq

     – EG CLINEA

     – DAK-E (digitale forløbsplaner)

     – DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

    – Søfartsstyrelsen, E-boks og Virk: Håndtering af Sundhedsbevis for fiskere og søfarende. 

   – Svenske Transportstyrelsen (Svensk søfartscertifikat)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 93 87 11 32.

Medicals ApS

CVR-nr. 41972459

Dato: 1-1-2022

Cookies

Sletning af cookies Du kan afvise cookies op din computer ved at ændre i indstillingerne i din internet browser. Hvis du sletter/afviser cookies skal du være opmærksom på at mange funtioner/service og præferencer går tabt. Hvis du blokerer cookies fuldstændigt, så vil mange hjemmesider ikke fungere korrekt. Cookies fra Google Analytics kan du fjerne her.

Hjemmesidens brug af cookies 

Cookies er små tekst-filer, som gemmes på din computer eller mobile enhed, når du besøger en aplikation eller hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside igen, vil din browser sende cookies tilbage til vores hjemmeside og dermed huske fx hvilket sprog du gerne vil have vist, andre personlige detaljer eller brugerindstillinger. Overordnet anvender vi cookies, som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Du kan til enhver til nulstille din browser, så den afviser enhver cookie eller advarer dig, når en cookie bliver sendt. Cookies er nødvendige for at få vores hjemmeside til at fungere og de hjælper med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.

Vi benytter desuden:

· Google Analytics cookies til at indsamle statistik om brugerens adfærd på vores hjemmeside, så vi kan optimere brugeroplevelsen.

· Facebooks Pixel til at målrette markedsføringen på Facebook til besøget på vores hjemmeside. Information er krypteret og cookien kan altid slettes.

· LinkedIn Insights tags til at målrette markedsføringen på Facebook til besøget på vores hjemmeside. Informationen er krypteret og cookien kan altid slettes.

DISCLAIMER

Enhver brug af medicals.dk sker på eget ansvar og er for egen risiko. Medicals er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på eller ved benyttelse af denne hjemmeside (medicals.dk) eller oplysninger / links på denne.

Indhold og materiale på denne hjemmeside stilles til rådighed uden garanti. 

Medicals gør hvad vi kan for at sikre at oplysningerne på denne hjemmeside er opdaterede og korrekte, men der gives ingen garanti for oplysningernes nøjagtighed og korrekthed. Oplysninger er ikke stationære og kan ændres uden varsel.

Medicals fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for skader og økonomiske tab, som opstår ved brugen af oplysninger på hjemmesiden. Dette gælder uanset om det skyldes fejl / manglende opdatering eller uhensigtsmæssigheder i materialet eller alle andre årsager. Dette gør sig også gældende for erstatning for tab som følge af skadelige programmer eller virus, der er modtaget fra hjemmesiden, bookingsiden eller fra filer og skemaer, som kan downloades via hjemmesiden.

 

Medicals ApS Cvr.: 41972459